Voorwaarden huur vakantiehuis

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht:

1. Het verblijf tijdig, zoals afgesproken in deze huurovereenkomst, ter beschikking te stellen.

2. In goede staat en compleet met inventaris volgens ter beschikking gestelde lijst, ter beschikking te stellen.

3. Voor het verblijf met inventaris een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt.

4. Ervoor zorg te dragen dat de huurder toegang heeft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt.

5. Voldoende instructie vooraf te geven over het gehuurde.

B. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

1. De verschuldigde huursom te voldoen ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten  worden voldaan als bepaald in artikel C.

2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (recreatie), te gebruiken en zich te houden aan de huisregels.

3. De instructies van de verhuurder op te volgen.

4. Het verblijf niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.

5. Het verblijf tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren.

6. Eventuele breuk direct te melden bij verhuurder.

C. Annulering huurder

1. Huurder dient per aangetekende post te annuleren.

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
b. 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
c. 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
d. 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
e. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

3. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van € 25,- aan administratiekosten in rekening brengen.

4. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.

D. Niet nakoming

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming
  aan deze partij zelf kan worden toegerekend.

2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs.

3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op een schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.

4. Brengt huurder de sleutel later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op een vergoeding van de weekprijs (evenredig percentrage van de huurprijs) dan wel gederfde inkomsten voor de periode waar de woning niet aan een andere huurder verhuurd kan worden.

E. Kosten tijdens verhuur              

1. De exorbitante kosten voor o.a. gas en elektra, tijdens de huurperiode, komen voor rekening van huurder.

2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.

F. Schade

1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op
  huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor dit verblijf afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder.

G. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.